Zopas raakte bekend dat het probleem van de fiscale aftrek voor kinderen ten laste van grensarbeiders eindelijk zal worden opgelost. Na een jarenlange strijd tegen deze discriminatie heeft de FOD Financiën zich akkoord verklaard met een wetswijziging die dit zal regelen, zo vernam burgemeester Jo Brouns van Kinrooi.

 

Al enkele jaren worden sommige gehuwde grensarbeiders geconfronteerd met het feit dat de kinderen die zij ten laste hebben géén belastingvoordeel opleveren (in tegenstelling tot hun collega’s die in België werken). Het gaat uitsluitend over gezinnen waarbij de grensarbeider het hoogste inkomen heeft en waarbij de partner een belastbaar inkomen in België heeft.

 

In de wet wordt bepaald dat de aftrek voor kinderen ten laste moet worden toegepast bij het hoogste inkomen. Indien dit inkomen echter belastingplichtig is in Nederland, zal die aftrek geen invloed hebben op de te betalen belasting aangezien het Nederlands inkomen wordt vrijgesteld van Belgische personenbelasting!

 

Een hele tijd geleden heeft het hof van beroep in Antwerpen al geoordeeld dat er in bovengenoemde situatie geen rekening moet gehouden worden met de regel van het toerekenen van het voordeel aan het hoogste inkomen! Maar tot voor kort bood de belastingdienst hiervoor geen definitieve oplossing.

 

Voor de recentste belastingaanslag (aanslag 2016, inkomsten 2015, die nu bij de meeste mensen in de bus valt) dient men dan ook nog steeds een bezwaar in te dienen om dit recht te zetten. Voor de vroegere jaren dient men ‘ambtshalve ontheffing’ aan te vragen.

 

Aanslag 2017 zal automatisch worden aangepast

 

Zopas vernam burgemeester Jo Brouns van Kinrooi echter dat FOD Financiën nu eindelijk de opdracht heeft gekregen om de berekening van de belastingen over het inkomen van 2016 (aanslag 2017, de aangifte die binnenkort zal moeten worden gedaan) in deze gevallen administratief en automatisch aan te passen!  Voor de volgende jaren zal er een wetswijziging komen, aldus Jo Brouns.

 

Zodoende komt er een einde aan een jarenlange discriminatie van sommige grensarbeiders met kinderen!

 

Voor meer informatie hierover kan u altijd contact opnemen met Jo Brouns, 0498/8769578, jo.brouns@kinrooi.be.

Binnenkort is het weer zover: de belastingaangifte in Nederland moet weer worden gedaan!


Dit jaar kan je je  aangifte doen vanaf 1 maart. Je kan een aangifte doen door een C-biljet te laten invullen of door een elektronische aangifte te doen met een gebruikersnaam en wachtwoord. Vanaf dit jaar willen we zoveel mogelijk aangiftes elektronisch doen. Wie vorig jaar nog geen gebruikersnaam en wachtwoord heeft ontvangen, kan die best nu zo snel mogelijk aanvragen (zie  www.belastingdienst.nl).

 

In maart en april zullen we twee invulsessies organiseren, nl.


vrijdag 24 maart van 17u tot 21u in De Stegel (grote zaal) te Molenbeersel  (Weerterstwg. 363)


vrijdag 14 april van 17u tot 21u in het Dorpshuis te Ophoven (De Belder 19).


Gelieve zoveel mogelijk gebruik te maken van deze invulsessies aangezien we je tijdens deze sessies de beste service kunnen geven!  

 

Daarnaast is het niet meer mogelijk om de Belgische en Nederlandse aangifte te combineren. Je moet altijd een apart dossier indienen: een Nederlands in maart/april en eventueel een Belgisch in mei/juni.

 

Iedere donderdag en vrijdag tussen 13u30 en 16u kan je ook een afspraak maken voor het doen van je Nederlandse aangifte in het gemeentehuis van Kinrooi (bel 089/700305).

 

Welke gegevens hebben we zeker nodig voor je aangifte?

- de Nederlandse belastingaanslag 2015 (en eventuele voorlopige teruggaaf 2016)

- je gebruikersnaam en wachtwoord

- onze berekening voor 2015

- je eigen jaaropgaves en het inkomen van je partner (zowel uit België als Nederland)

- namen en geboortedata van je partner en eventuele kinderen

- de betalingsattesten van je hypothecaire leningen (àlle, zowel de gewone als

de herfinancieringsleningen) en de intrestpercentages

- eventuele betaalde alimentatie

- je e-mail-adres en telefoonnummer.

 

Voor meer informatie kan je ook altijd mailen naar jo.brouns@kinrooi.be of hubert.vaneygen@skynet.be of telefoneren naar 0498/869578 of 0494/127470.

In de gemeente Kinrooi voltrekt zich een uniek initiatief tussen een privé bedrijf, een lokale vereniging, het gemeentebestuur en het autonoom gemeentebedrijf Kinrooi. Op 5 december 2016 keurde de gemeenteraad een dossier goed in verband met de verkoop van de gebouwen en gronden van de  huidige technische dienst en de oude sporthal Nelisveld. Op 23 januari wees het schepencollege deze verkoop toe aan Aldi.

 

Burgemeester Jo Brouns:  Het is al een tijdje bekend dat we een nieuwe technische dienst gaan bouwen. De plannen hiervoor zijn inmiddels ver gevorderd: de bouwvergunning is ingediend en het openbaar onderzoek loopt binnenkort af. Als de aanbestedingsprocedure vlot verloopt, zullen we na het bouwverlof aan de werken kunnen beginnen. Zodra de nieuwbouw klaar is, hebben we de gebouwen en gronden van de huidige technische dienst niet meer nodig. Om het gebied interessanter te maken voor de verkoop en omdat de aangrenzende fanfarezaal ook niet meer van de jongste is, hebben we de handen in elkaar geslagen met vzw Koninklijke Fanfare De Vrijheidszonen. Het gemeentebestuur en AGB Kinrooi sloten een bijzondere samenwerkingsovereenkomst af met deze vereniging.

 

Pierre Sniekers, voorzitter De Vrijheidszonen: Met de verkoop van de gebouwen en terreinen van de technische dienst, ontstond er een opportuniteit voor onze vereniging. De fanfarezaal ligt immers tegen de gebouwen van de technische dienst aan en is eigenlijk aan een grondige renovatie toe om te kunnen voldoen aan alle huidige eisen. De zaal zou trouwens moeilijk bereikbaar zijn als de gronden van de technische dienst verkocht werden. Dit indachtig besloten we een overeenkomst af te sluiten met het gemeentebestuur in verband met de fanfarezaal. In ruil voor deze eigendom van De Vrijheidszonen, willen we graag een vergelijkbare accommodatie. In overleg met de gemeente bleek al snel dat de oude sporthal Nelisveld op dat gebied een waardig alternatief kan worden. De fanfare zal deze zaal dus in eigendom krijgen van en na renovatie door Aldi.

 

Oude sportzaal Nelisveld renoveren tot nieuwe fanfarezaal

 

Burgemeester Jo Brouns:  Met de komst van de nieuwe sporthal De Schans zijn de activiteiten in de oude sportzaal vanzelfsprekend minder. Wat er nu nog plaatsvindt, kan ondergebracht worden in de nieuwe sporthal. In de verkoop van de site van de technische dienst, werd eveneens de verkoop van de oude sportzaal opgenomen. Aldi kocht het gebouw en de gronden van de oude TD alsook de oude sportzaal Nelisveld. De koper zal de oude sportzaal vernieuwen tot een nieuwe fanfarezaal, feitelijk een klein gemeenschapscentrum. Na een grondige renovatie zal de oude sportzaal dus de nieuwe fanfarezaal met een vast podium, toog, keuken, enz... worden. Als de sportzaal heringericht is, zal de fanfare hun bestaande zaal ruilen tegen de nieuwe fanfarezaal. Die zal net zoals nu uitgebaat worden door de vereniging. De afbraak van de oude technische dienst en de fanfarezaal is pas voorzien als de nieuwe technische dienst gebouwd is. Wat vervolgens op de site van de technische dienst en de fanfarezaal zal komen, is wel duidelijk... een nieuwe Aldi.

 

 

Aldi zal de oude sporthal Nelisveld renoveren tot een nieuwe fanfarezaal 

 

Bijna dubbel zo grote Aldi

 

Thomas Schreurs, manager immobiliën en expansie Aldi: De komende tijd zullen we geregeld overleggen met fanfare De Vrijheidszonen om de planning te bepalen. Als administratief alles in orde is, zullen aannemers gezocht worden om de oude sportzaal conform het bestek te renoveren. We hopen natuurlijk dat dit vlot mag verlopen. Het gemeentebestuur denkt dat begin 2018 het nieuwe gebouw voor de technische dienst er zal staan. Pas dan kunnen we de oude gebouwen afbreken en beginnen met de bouw van de nieuwe Aldi-winkel in Kinrooi. Een exacte datum daarop plakken, is nu nog niet mogelijk. Nu de verkoop toegewezen is, gaan we ons in eerste instantie concentreren op de administratieve voorbereiding van dit mooie gezamenlijke project. De nieuwe Aldi-winkel zal in oppervlakte bijna verdubbelen in vergelijking met de bestaande winkel in Kinrooi.

 

Zopas verscheen het nieuwste nummer van CD&V@Kinrooi, het infoblad van CD&V-Kinrooi. In dit nummer (jrg. 13, nr. 1) worden een aantal recente verwezenlijkingen op een rijtje gezet maar komen ook de plannen voor de toekomst aan bod.

In het hoofdartikel wordt de opening van het vernieuwde woonzorgcentrum Zorgvlied in de kijker gezet. Na jarenlange voorbereidingen was het onlangs eindelijk zo ver: de 66 nieuwe woongelegenheden werden officieel geopend in aanwezigheid van minister Jo Vandeurzen.

Vervolgens wordt weer nieuwe informatie gebracht over de vorderingen die gemaakt worden op de Agropolis-site aan de Maasplassen en over de bedrijven waarmee samenwerkingen worden opgezet, zoals Fish 2 Be, Storm Seeds, De Blauwe Keten, de yaconteelt en Rendocan (onderzoek naar medicinale cannabis).

Uiteraard komen ook een aantal lopende werken aan bod, zoals de verbouwing in het gemeentehuis (energiezuiniger maken van de bovenverdieping en de herindeling van de grote zaal tot burelen) en de bouw van woningen in Meytersveld te Kinrooi.

Wat de toekomst zal bieden lezen we af uit de begroting voor 2017. Het meest in het oog springend hierbij is de bouw van een nieuwe technische dienst aan het gemeentehuis en de herinrichting van de Boterakker. Daarnaast wordt ook de nodige aandacht besteed aan de herinrichting van het waterrecreatiegebied De Spaanjerd en omgeving.

Uiteraard kan in dit nummer de grensarbeidersinfo niet ontbreken. Jo Brouns gaat daarbij dieper in op de problematiek van grensarbeiders en kinderen ten laste én de inkomensverklaring 2015.

En als het goed is, dan mag het ook eens gezegd worden: het intercommunaal zwembad te Maaseik tekende recordcijfers op voor de maanden juli, augustus en september. Dat heeft uiteraard te maken met de opening van het nieuwe buitenbad!

Mark Hoedemakers denkt in zijn ‘Mark Cursief’ terug aan de ‘grijstinten’ van vroeger en de verzamelingen van zijn stiefvader die hij onmiddellijk linkt met het nieuwe door Hubert Van Eygen uitgebrachte boek ‘Kinrooi op z’n best’ waarin maar leefst 367 prentkaarten van Kinrooi werden opgenomen.

De laatste pagina is gevuld met nieuwsjes en activiteiten van CD&V-Kinrooi. De belangrijkste activiteit is uiteraard de kaas- en wijnavond die de afdeling organiseert op 21 januari in De Stegel te Molenbeersel!