Binnenkort is het weer zover: belastingbrieventijd! Net zoals de voorbije jaren organiseren we in 2018 ook weer diverse invulsessies voor uw belastingbrieven.

Dit jaar zetten we optimaal in op de digitale aangiftes via Tax on Web! Om een vlotte service te kunnen verlenen moet u dan ook uw identiteitskaart (en die van uw eventuele partner) meebrengen, samen met de pincode die bij die iden

titeitskaart hoort. Daarnaast brengt u best ook de belastingaanslag van vorig jaar mee (de brief die u kreeg van de belastingdienst waarop staat hoeveel u moet betalen of hoeveel u zal terug krijgen). En verder zijn uiteraard al de attesten van uw inkomsten en mogelijke aftrekposten noodzakelijk.

Op volgende plaatsen en data kan u terecht bij onze vrijwilligers van CD&V en ACV:

Kinrooi

vrijdag 25 mei, 17-20u: Ophoven, Dorpshuis
vrijdag 1 juni, 16-19u: Geistingen, Harmoniezaal
vrijdag 8 juni, 17-20u: Kinrooi, eetzaal Basisschool
vrijdag 15 juni, 17-20u: Molenbeersel, De Stegel
vrijdag 22 juni, 17-20u: Kessenich, De Borg

Maaseik

zaterdag 9 juni, 9-13u, Opoeteren, Chirolokalen (Neeroeterenstr. 18)
zaterdag 16 juni, 9-13u, Neeroeteren, De Koepel (Spilstraat)
maandag 18 juni, 14-16u, Neeroeteren, De Koepel (énkel gepensioneerden
Maaseik, 23 juni, 9-13u: Maaseik, ACV-dienstencentrum (Maastrichtersteenweg 17

Dilsen-Stokkem

donderdag 7 juni, 18-21u, Rotem, parochiecentrum (Hoogbaan)
donderdag 14 juni, 18-21u, Dilsen, parochiecentrum (Schoolstraat)
woensdag 20 juni, 18-21u, Stokkem, Katholieke Kring (Arnold Sauwenlaan)
Binnenkort is het weer zover: de belastingaangifte in Nederland moet weer worden gedaan! Dit jaar kan u uw  aangifte doen vanaf 1 maart. U kan een aangifte doen door een C-biljet te laten invullen of door een elektronische aangifte te doen met een gebruikersnaam en wachtwoord. We willen echter zoveel mogelijk aangiftes elektronisch doen. Als u in het verleden nog geen gebruikersnaam en wachtwoord heeft ontvangen (en énkel als u ze nog nooit hebt ontvangen), kan u die best nu zo snel mogelijk aanvragen. Daarvoor kan u surfen naar volgende link: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/wonen-of-werken-buiten-nederland/, (tik in bij zoeken: “aanvragen gebruikersnaam en wachtwoord” en klik op de bovenste link). 

Op woensdag 4 april 2018 zullen we om 20u  een infoavond over de aangifte 2017 organiseren in de kleine zaal van De Stegel te Molenbeersel (Weertersteenweg 363). Tijdens die avond wordt u wegwijs gemaakt in het Nederlandse belastingsysteem én tonen we u hoe u zelf het aangifteprogramma kan gebruiken. Na de info is er nog de mogelijkheid om uw eigen dossier af te geven (enkel als het volledig is!).

Op vrijdag 20 april 2018 organiseren we een invulsessie in het Dorpshuis te Ophoven (De Belder 19). Daar zullen we proberen zoveel mogelijk digitale aangiftes te doen. 

Verder is het niet mogelijk om de Belgische en Nederlandse aangifte te combineren. U moet altijd een apart dossier indienen: een Nederlands in maart/april en eventueel een Belgisch in mei/juni.

Iedere vrijdag tussen 13u30 en 16u kan u ook een afspraak maken voor het doen van uw Nederlandse aangifte in het gemeentehuis van Kinrooi (bel 089/700305, Hubert Van Eygen). Daarnaast staan we iedere zaterdag tot uw beschikking van 10 tot 12u bij Jo en Hubert Brouns thuis (Weertersteenweg 170). Bij grote drukte worden daar de dossiers enkel in ontvangst genomen. Het is dan ook zeer belangrijk dat uw dossier volledig is. Gelieve de checklist te bekijken op de achterkant van deze brief om na te gaan of u alle gegevens bij elkaar hebt! 

Daarnaast is het ook mogelijk (én zelfs aangewezen) om uw dossier (liefst in één pdf-bestand en geen afzonderlijke scans) te mailen naar: hubert.vaneygen@kinrooi.be. Maar ook hier is het weer belangrijk om ons àlle noodzakelijke gegevens te bezorgen!

U kan ons altijd telefonisch bereiken op 0498/869578 (Jo Brouns) of 0494/127470 (Hubert Van Eygen).

Welke gegevens hebben we zeker nodig voor uw aangifte?

- de Nederlandse belastingaanslag 2016 (en eventuele voorlopige teruggaaf 2017)

- onze berekening voor 2016

- uw gebruikersnaam en wachtwoord

- uw eigen jaaropgaves en eventueel het inkomen van uw partner (zowel uit België als Nederland)

- namen en geboortedata van uw partner en eventuele kinderen

- de betalingsattesten van uw hypothecaire leningen (àlle, zowel de gewone als

de herfinancieringsleningen - niet de basisattesten wel de betalingsattesten! Attesten van levensverzekeringen of schuldsaldoverzekeringen zijn niet nodig)

- eventuele betaalde alimentatie en zware medische kosten en/of scholingskosten

- uw e-mail-adres en telefoonnummer.

 

Elektronische aangifte

Ter voorbereiding van uw aangifte kan u met uw gebruikersnaam en wachtwoord al een groot deel van de vragen in uw dossier beantwoorden. U kan de gegevens altijd opslaan zonder ze al door te sturen naar de belastingdienst. Indien u intresten van hypothecaire leningen, ziektekosten of alimentatie wil aftrekken, moet u meestal aanduiden dat u ‘kwalificerend buitenlands belastingplichtige’ bent en moet u dus ook een inkomensverklaring indienen. Indien u enkel de inkomensafhankelijke combinatiekorting, een andere korting of teveel betaalde loonheffing wil aanvragen, dan kiest u voor ‘niet-kwalificerend’, dan hoeft u ook geen inkomensverklaring in te dienen (dat heeft dan verder geen effect).

 

Om de juiste elektronische aangifte te doen gaat u naar https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/wonen-of-werken-buiten-nederland/

Daar klikt u op de knop ‘Direct online aangifte 2017 doen’. Dan klikt u op ‘inloggen’ bij ‘inloggen met gebruikersnaam en wachtwoord’. U tikt uw gebruikersnaam en wachtwoord in en u kan aan de slag!

Uw oorspronkelijk wachtwoord is meestal veranderd in een nieuw wachtwoord dat wij bij het oorspronkelijk wachtwoord hebben geschreven.

 Inkomensverklaring 2017

Indien u de intresten van uw hypothecaire lening wil aftrekken is het meestal noodzakelijk om ook een inkomensverklaring 2017 in  te dienen. Met deze verklaring moet u de inkomsten van de grensarbeider opgeven die niet in Nederland belast zijn (lonen en/of uitkeringen, voordelen uit sparen en beleggen uit België, enz.). Zo’n verklaring moet jaarlijks bezorgd worden aan de belastingdienst.

In eerste instantie moet u het formulier zelf invullen. Op de voorkant vult u de persoonlijke gegevens in (registratienummer woonland = rijksregisternummer). Op de achterkant vult u de diverse inkomsten in die niet belast zijn in Nederland (in de praktijk wordt  hier in de meeste gevallen overal ‘0’ ingevuld).

Deel 5 ‘Verklaring buitenlandse belastingdienst’ moet u laten invullen door de Belgische belastingdienst. Deze zal dit pas kunnen doen wanneer uw Belgische aanslag bekend is voor de inkomsten van 2017. Dat zal in de meeste gevallen pas november/december 2018 zijn. Vervolgens moet u de verklaring bezorgen aan de Nederlandse belastingdienst. Pas wanneer deze verklaring binnen is bij de Nederlandse belastingdienst, zal uw dossier afgehandeld worden.

De dubbele belasting op de pensioenen van grensarbeiders in Nederland verdwijnt. De Belgischge minister van Financiën sloot daarover een akkoord met de Nederlandse staatssecretaris van Financiën. Hij kon zijn collega ervan overtuigen de Nederlandse heffing in te trekken.

Inwoners uit België die in Nederland hebben gewerkt, krijgen voor die jaren meestal een aanvullend pensioen (bedrijfspensioen). Volgens het belastingverdrag tussen België en Nederland zijn pensioenen belastbaar in de woonstaat. Maar eind 2017 gaf Nederland aan de aanvullende pensioenen ook in Nederland te belasten.
De minister van Financiën schoot daarop in actie. “Ik heb gevraagd om deze onrechtvaardige situatie snel op te lossen. Ik ben tevreden dat die oplossing er nu ook is.” Nederland gaat ermee akkoord geen belastingen te heffen op de aanvullende pensioenen van de grensarbeiders. “Ik wil de Nederlandse collega’s danken voor hun constructieve houding”, besluit de minister.

De belastingplichtigen zullen zelf geen actie moeten ondernemen om die dubbele belasting te vermijden. De belastingadministraties zullen elkaar rechtstreeks de nodige inlichtingen verstrekken zodat de betrokkenen gespaard blijven van administratieve overlast.  De loonheffing door Nederland zal dan ook automatisch rechtgezet worden.
In december 2017 besloot de Kinrooise gemeenteraad om de twee oude woningen gelegen aan de Breeërsteenweg 372 en 374 aan te kopen. Afgelopen maandag 19 februari stelde het schepencollege de aannemer aan die in zal staan voor de afbraak.

Burgemeester Jo Brouns:  De twee vervallen huizen liggen er kort tegen de gewestweg aan. De gemeente kocht ze aan met de bedoeling om ze af te breken en op die manier plaats te bieden aan de herinrichting van de Breeërsteenweg die voorzien is tussen de Kloosterstraat en de Broekstraat.  Deze huizen zorgden dat er ter plaatse weinig mogelijkheden waren inzake de plantekening van de herinrichting.

Na de vergelijking van de offertes voor de afbraak van deze woningen, werd beslist om deze opdracht te gunnen aan de firma Croes uit Geetbets.  De kosten hiervoor worden geraamd op 10.890 euro. De werken zijn eind maart gepland.Op maandag 19 februari heeft de gemeente Kinrooi de ontwerper aangesteld voor het ruimtelijk uitvoeringsplan woonverdichting Ophoven.  Die zal nu de plannen gaan ontwerpen over hoe het gebied rond en achter De 7 Ambachten langs de Venlosesteenweg eruit zal gaan zien in de toekomst.

Burgemeester Jo Brouns:  Van de twee ingediende offertes besloot het college van burgemeester en schepenen om dit toe te wijzen aan de tijdelijke vereniging Cleuren Merken, een samengaan van Cleuren architecten en stedenbouwkundige / verkeersdeskundige Josiane Merken. Concreet gaat het in Ophoven over het omzetten van een niet meer wenselijke zone voor ambachtelijke bedrijven en KMO’s (De 7 Ambachten) naar woongebied en bijkomend het realiseren van het achterliggende woonuitbreidingsgebied Ophoverveld (zie gebied binnen blauwe lijn op onderstaand plan). Naar analogie met de andere RUP’s maken we ook in Ophoven werk van betaalbare bouwgronden. In Molenbeersel en Kessenich zijn deze reeds verder gevorderd en kunnen we dit jaar al kavels gaan aanbieden. Ophoven zal op termijn dus ook volgen.